derinkuyu

Full Story: The Corner of Mystery

(Thanks Mac!)